Trucks & Trailers: Regulamin Ligi

Regulamin Ligi

Regulamin konkursu ligi „Scania: Trucks & Trailers mistrz kierownicy 2011”
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia i warunki uczestnictwa w konkursie, dotyczącym gry Trucks & Trailers, polegającym na wyłonieniu najlepszych graczy ligi Trucks & Trailers, uczestniczących w konkursie.
2. Organizatorem konkursu jest firma ImagiNation s.c. z Bielska-Białej (43-316), ul. Kustronia 11/5
3. Konkurs prowadzony będzie na dwóch poziomach: Easy oraz Pro, które odpowiadają poziomom "niski" oraz "zawodowiec" w grze Trucks & Trailers.
4. W konkursie mogą brać udział osoby, które dokonają zgłoszenia na adres e-mail trucksblog@gmail.com, przesyłając swojego nicka, pod którym będą identyfikowane przez organizatora konkursu, deklarację odnośnie poziomu, na którym chcą rywalizować z innymi uczestnikami konkursu oraz kod z karty rejestracji elektronicznej dołączany do pudełka z grą Trucks & Trailers.
5. W treści wiadomości e-mail uczestnik konkursu powinien zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bartosza Moskałę i Łukasza Kubiaka, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą ImagiNation s.c. Bartosz Moskała, Łukasz Kubiak moich danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie dotyczącym gry Trucks & Trailers, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) Oświadczam, że wszystkie dane osobowe podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie do wglądu w dane, ich modyfikacji i usunięcia.”
6. Brak jakiegokolwiek elementu zgłoszenia, o którym mowa w art. 4 i art. 5 niniejszego regulaminu skutkować będzie brakiem klasyfikacji wyników uczestnika konkursu, do czasu uzupełnienie braku zgłoszenia.
7. Uczestnik ma prawo wglądu, modyfikowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych podanych organizatorowi konkursu. Jednak usunięcie danych osobowych uczestnika konkursu wiąże się z wykluczeniem tego uczestnika z dalszego uczestnictwa w konkursie. Wyniki uzyskane przez przedmiotowego uczestnika do czasu usunięcia jego danych osobowych są usuwane z klasyfikacji prowadzonej przez organizatora konkursu.
8. Uczestnik konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w konkursie w każdym czasie.
9. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wypełnienie misji w grze Trucks & Trailers, wskazanej przez organizatora konkursu na stronie www http://trucksandtrailers.pl/
10. Czas przeznaczony na realizację każdej z misji, wskazanej przez organizatora konkursu określa się na tydzień, przy czym pod pojęciem tydzień rozumie się siedem kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od poniedziałku od godziny 12:00 do godziny 24:00 w niedzielę.
11. Zgłoszenia wyników, dotyczące każdej kolejnej misji po upływie terminu określonego w art. 10 niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane w klasyfikacji użytkowników.
12. Po wykonaniu misji określonej przez organizatora konkursu, jeżeli uczestnik uzna uzyskany wynik za satysfakcjonujący, uczestnik może w okresie, o którym mowa w art. 10 niniejszego regulaminu, przesłać na adres organizatora konkursu trucksblog@gmail.com dwa screeny, dokumentujące wynik uzyskany przez uczestnika konkursu. Pierwszy screen ma potwierdzać uzyskany czas i model ciężarówki użyty w grze Trucks & Trailers do realizacji misji, zaś drugi musi uwieczniać poziom trudności na którym zrealizowano misję (screen z listy zadań, z zaznaczonym konkretnym zadaniem, gdzie wyświetla się poziom trudności i aktualny najlepszy czas).
13. Misje określone przez organizatora konkursu mogą być realizowane tylko i wyłączenie przy wykorzystaniu ciężarówki modelu Scania w grze Trucks & Trailers.
14. W okresie przeznaczonym na realizację każdej kolejnej misji, uczestnik konkursu może w razie poprawienia wyniku realizacji misji, przesłać organizatorowi konkursu  dowolną liczbę screenów, dokumentujących wyniki uczestnika konkursu. Oznacza to, że w okresie, o którym mowa w art. 10 niniejszego regulaminu uczestnik konkursu może podejmować działania, zmierzające do poprawienia wyniku realizacji misji, który będzie podlegać klasyfikacji przez organizatora konkursu.
15. Klasyfikacji podlega jedynie najlepszy wynik uczestnika konkursu, uzyskany w trakcie realizacji każdej kolejnej misji określonej przez organizatora konkursu.
16. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, dokumentującej wykonanie misji na zasadach określonych w art. 12 niniejszego regulaminu, organizator konkursu weryfikuje otrzymane zgłoszenia, dokonuje klasyfikacji użytkowników, oraz przyznaje użytkownikom, którzy uzyskali najlepsze wyniki, punkty według następujących zasad:
1 miejsce – 12 punktów;
2 miejsce – 10 punktów;
3 miejsce – 9 punktów;
4 miejsce – 7 punktów;
5 miejsce – 6 punktów;
6 miejsce – 5 punktów;
7 miejsce – 4 punktów;
8 miejsce – 3 punktów;
9 miejsce – 2 punktów;
10 miejsce – 1 punktów;
17. Za najlepszy wynik uznaje się najkrótszy czas realizacji misji określonej przez organizatora konkursu, przy spełnieniu wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie.
18. Klasyfikacji nie podlegają screeny noszące ślady jakiejkolwiek ingerencji przy użyciu programów graficznych, lub innej ingerencji, która może sugerować, iż w treści screena zostały wprowadzone zmiany przez uczestnika konkursu.
19. Ocena, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu.
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności uzyskanego wyniku, organizator zastrzega sobie prawo do zażądania powtórki video z danego czasu – powtórka jest nagrywana automatycznie przez grę i może być wgrana na serwis youtube.com lub inny darmowy serwis do przeglądania filmów video, lub może być przesłana bezpośrednio do organizatora na wskazany e-mail. Od czasu słownego poinformowania o potrzebie okazania powtórki, uczestnik konkursu musi dostarczyć powtórkę video w ciągu 2 dni we wskazanej formie. Brak dostarczenia powtórki video lub niedostarczenie zgodnie z wytycznymi anuluje wynik osiągnięty przez uczestnika.
21. Całkowity czas trwania konkursu organizator konkursu określa na 12 tygodni w rozumieniu art. 10 niniejszego regulaminu.
22. Po upływie każdych 4 tygodni czasu trwania konkursu uczestnicy konkursu, którzy uzyskają najlepszy wynik (największą liczbę punktów) odpowiednio na poziomie Easy oraz Pro otrzymują nagrody: gry, filmy oraz plakaty ufundowane przez firmę CD Projekt. 
23. Po upływie 12 tygodni trzech uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki (największą liczbę punktów) odpowiednio na poziomie Easy oraz Pro otrzymują nagrody:
Pierwsze miejsce w lidze PRO: Logitech G27 Racing Wheel oraz dodatkowo zestaw z najnowszego katalogu Scania Griffin - model ciężarówki, bluza, czapka z daszkiem oraz brelok
Drugie miejsce w lidze PRO: Z katalogu Scania Griffin - model ciężarówki oraz bluza
Trzecie miejsce w lidze PRO: Zestaw gier od firmy CD Projekt: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, The First Templar oraz Dungeons
Pierwsze miejsce w lidze EASY: Zestaw z katalogu Scania Griffin - model ciężarówki, bluza, czapka z daszkiem oraz brelok
Drugie miejsce w lidze EASY: Z katalogu Scania Griffin - czapka z daszkiem oraz brelok
Trzecie miejsce w lidze EASY: Gra firmy CD Projekt: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów
24. Po dokonaniu klasyfikacji najlepszych uczestników, na zasadach określonych w art. 21 i art. 22 niniejszego regulaminu, organizator skontaktuje się z najlepszymi użytkownikami za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzyskania danych adresowych zwycięzców na potrzeby przesłania nagród.
25. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom konkursu nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia każdego z etapu konkursów, przy czym za dzień przesłania uznaje się dzień nadania nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę konkursu.
26. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewskazanie, lub błędne wskazanie danych adresowych do wysyłki nagród przez zwycięzców konkursu. Organizator konkursu nie ponosi również odpowiedzialności za działania i zaniechania przewoźników i operatorów pocztowych, którym powierzył doręczenie nagród na adresy wskazane przez zwycięzców konkursu.
27. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie o którym mowa w art.4 niniejszego regulaminu oznacza akceptację jego treści.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r., nr 16 poz. 93)
29. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na niniejszej stronie internetowej.